Tel : 084-948-8889 (คุณเอ)
เบอร์จีน : 009-86-13427546024 (นาที 3 บ.)
Email : ruktour@yahoo.com
LineID : nineakrub
 
 
nineakrub
 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนขนส่ง เปิดCode ส่งสินค้า
คำนำหน้าชื่อ (ไทย)
ชื่อ (ไทย)
นามสกุล (ไทย)
 
 
ชื่อเล่น
 
 
เบอร์โทร
เบอร์โทร (สำรอง)
* ถ้ามี
 
 
E-mail
 
 
ที่อยู่จัดส่งสินค้า
 ชื่อขนส่งที่ใช้ในการขนส่ง. กรณีต่างจังหวัด
  เบอร์โทร ขนส่งที่ใช้ในการขนส่ง. กรณีต่างจังหวัด
 
 
 
หลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว กรุณาส่ง สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
มาที่ E-mail : Ruktour@yahoo.com ใส่หัวข้อจดหมายว่า "เปิดCode ส่งสินค้า"
 
  รายการทัวร์จัดและดำเนินงานทำโดย
บริษัท เอราวัณ พี.ยู.ซี จำกัด
จดทะเบียนนิติบุคล วันที่ 5 พฤศจิกายน 2527
เลขที่ 0505527000639
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21/00234
Tel : 084-948-8889 (คุณเอ)
เบอร์จีน : 009-86-13427546024 (นาที 3 บ.)
Email : ruktour@yahoo.com
LineID : nineakrub